Mount Fuji, Lake Kawaguchi, Japan
Mount Fuji, Lake Kawaguchi, Japan
Lake Kawaguchi, Japan
Lake Kawaguchi, Japan
Mount Fuji, Lake Kawaguchi, Japan
Mount Fuji, Lake Kawaguchi, Japan
Mount Fuji, Lake Kawaguchi, Japan
Lake Kawaguchi, Japan
Lake Kawaguchi, Japan
Lake Kawaguchi, Japan
  • Lake Kawaguchi, JapanNovember, 2017